Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van Freshdeuce Apparel (hierna: ‘Freshdeuce’).

1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3. Onder ‘afnemer’ of ‘klant’ wordt verstaan iedere bezoeker van de website van Freshdeuce en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door het gebruik van de website in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4. Freshdeuce behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.5. Door het gebruik van de website van Freshdeuce en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de afnemer deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten die voortvloeien uit het gebruik van de website.

 

 1. Levering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Freshdeuce bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3. Aan de leveringsplicht van Freshdeuce zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Freshdeuce geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 1. Retourneren

3.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Freshdeuce heeft teruggezonden, dan is de koop een feit.

3.2. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Freshdeuce zicht het recht om de retourzending niet te accepteren of waardevermindering te rekenen.

3.3. Indien afnemer heeft aangegeven goederen te willen ruilen, dan zal Freshdeuce deze nieuwe goederen kosteloos toezenden, mits geleverde zaken tijdig (overeenkomstig artikel 3.1) en in goede staat (overeenkomstig artikel 3.2) zijn teruggezonden. De kosten die afnemer heeft gemaakt i.v.m. de eigen retourzending worden niet door Freshdeuce vergoed.

3.4. Afnemer kan op verzoek een restitutie van het aankoopbedrag ontvangen, mits geleverde zaken tijdig (overeenkomstig artikel 3.1) en in goede staat (overeenkomstig artikel 3.2) zijn teruggezonden. De kosten die afnemer heeft gemaakt i.v.m. de retourzending worden niet door Freshdeuce vergoed. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan de afnemer worden terugbetaald. De kosten die afnemer heeft gemaakt i.v.m. de eigen retourzending worden niet door Freshdeuce vergoed. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Restitutie zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, mits is voldaan aan eerder genoemde voorwaarden.

 

 1. Maten

4.1. De afmetingen die zijn beschreven in de op deze website gepubliceerde maattabel gelden slechts als richtlijnen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

 

 1. Prijzen

5.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

 1. Aanbiedingen

6.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Freshdeuce zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3. Mondelinge toezeggingen verbinden Freshdeuce slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4. Aanbiedingen van Freshdeuce gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

6.5. Freshdeuce kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Gegevensbeheer

7.1. Freshdeuce houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven. Zie ons privacybeleid.

7.2. Freshdeuce respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 1. Overeenkomst

8.1. Een overeenkomst tussen Freshdeuce en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Freshdeuce op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2. Freshdeuce behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en Specificaties

9.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Freshdeuce gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

10.1. Freshdeuce is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Freshdeuce alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3. Freshdeuce behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Freshdeuce gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4. Indien Freshdeuce bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Eigendom van alle door Freshdeuce aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Freshdeuce zolang de afnemer de vorderingen van Freshdeuce uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Freshdeuce wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

11.2. De door Freshdeuce geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Freshdeuce of een door Freshdeuce aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Freshdeuce haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Freshdeuce zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

 1. Copyright

12.1. Het is strikt verboden om zonder schriftelijke toestemming gebruik te maken van logo’s, afbeeldingen, op onze kleding gebruikte ontwerpen of namen die zichtbaar zijn op deze website.